Bestsellery

Regulamin Platformy B2B firmy BUOS

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Platforma B2B firmy BUOS prowadzona jest przez BUOS Spółka z o.o.  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m. st.  W-wy XIV Wydz. Gosp. pod numerem KRS 0000051024, o kapitale zakładowym 117 000 PLN, nr NIP 118-00-73-193

2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji na platformie B2B firmy BUOS

§2 DEFINICJE

1. Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Zamawiający  Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach hurtowni BUOS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca - BUOS Spółka z o.o. ul. Poznańska 81, 05-850 Bronisze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. W-wy XIV Wydz. Gosp. pod numerem KRS 0000051024, o kapitale zakładowym 117 000 PLN, nr NIP 118-00-73-193

4. Platforma - Platforma B2B prowadzona przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklep.buos.com.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Poznańska 81, 05-850 Bronisze

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@buos.com.pl

3.Numer telefonu: Tel: (22) 812-40-35

4. Kontakt z firmą możliwy jest za pośrednictwem danych podanych na stronie Platformy.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE, CENY

1. Ceny podane na Platformie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Informacje umieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Platformu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

  •      Zamawiający powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
  •      Jeśli przedpłata na konto nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia to zostanie ono anulowane.
  •      Zapłaty za zakupiony towar dokonuje się poprzez wpłatę należności na konto Platformy.
  •      Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

§ 6 ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI PRODUKTÓW KONCESJONOWANYCH

Wszystkie produkty koncesjonowane znajdujące się na platformie posiadają adnotację : Drogi kliencie, pamiętaj, że broń palną, istotne elementy broni i amunicję możesz odebrać tylko w naszym sklepie stacjonarnym. Odbierając swoje zamówienie na broń musisz mieć ze sobą dowód osobisty oraz pozwolenie na zakup broni (promesę).

1) Zamawiający-konsument może dokonać rezerwacji towarów koncesjonowanych będącej jedynie przekazaniem informacji do firmy o chęci zakupu wybranego towaru.

2) Proces rezerwacji towarów koncesjonowanych nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy kupna sprzedaży.

3) Rezerwacje zgłoszone za pośrednictwem Platformy weryfikowane są przez pracowników w związku
z wymaganiami dotyczącymi możliwości nabywania towarów koncesjonowanych na terenie RP oraz poza granicami RP.

4) Towar koncesjonowany nie podlega procesowi wysyłki, a każde rezerwacja w przeciągu 7 dni powinna zostać odebrana osobiście.

5) Odbiór towarów koncesjonowanych możliwy jest jedynie po wcześniejszym okazaniu dokumentów uprawniających do dokonania zakupu wyżej wymienionego towaru w wybranym sklepie stacjonarnym lub magazynie centralnym.

6) Sprzedający ma prawo odwołać rezerwację lub nie dopuścić do dokonania transakcji w przypadku gdy kupujący nie posiada uprawnień pozwalających na zakup towaru.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający-Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Zamawiający-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający-Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Zamawiającemu Konsumentowi wszystkie otrzymane od Zamawiającego Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Zamawiający Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Zamawiający Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Zamawiający- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany na stronie sklepu adres Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie Zamawiającego w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Zamawiającego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Zamawiający-Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Zamawiający dokonując zakupów na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Zamawiający ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca. 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

3. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny podane na stronie nie stanowią ostatecznej wartości, w przypadku zmiany ceny sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przyczynie. 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (kliknij aby pobrać)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)