Kategorie

Bestsellery

Regulamin sklepu internetowego BUOS

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy BUOS prowadzony jest przez BUOS Spółka z o.o.  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m. st.  W-wy XIII Wydz. Gosp. pod numerem KRS 0000051024, o kapitale zakładowym 117 000 PLN, nr NIP 118-00-73-193

2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym BUOS

§2 DEFINICJE

1. Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Zamawiający  Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu BUOS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca - BUOS Spółka z o.o. ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gosp. pod numerem KRS 0000051024, o kapitale zakładowym 117 000 PLN, nr NIP 118-00-73-193

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklep.buos.com.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Korkowa 167, 04-549 Warszawa

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@buos.com.pl

3. Numer telefonu: Tel: (22) 812-40-35

4. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem danych podanych na stronie Sklepu.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

  • Zamawiający powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
  • Jeśli przedpłata na konto nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia to zostanie ono anulowane.
  • Zapłaty za zakupiony towar dokonuje się poprzez wpłatę należności na konto Sklepu.
  • Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający-Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Zamawiający-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający-Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Zamawiającemu Konsumentowi wszystkie otrzymane od Zamawiającego Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Zamawiający Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Zamawiający Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Zamawiający- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany na stronie sklepu adres Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie Zamawiającego w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Zamawiającego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Zamawiający-Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Zamawiający dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Zamawiający ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Zamawiający

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (kliknij aby pobrać)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)